top of page
KEMPINGA KLINTIS
DISTANCES LĪGUMS ( 01.01.2022.)

 

1. 1.PAKALPOJUMU REZERVĒŠANAS UN PIRKŠANAS VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

 

1.1.Šie rezervēšanas un samaksas noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) attiecas uz SIA Baltijas cemping, reģistrācijas numurs 44103096745(Kempingu Klintis) piedāvāto pakalpojumu rezervācijām, kas veiktas, zvanot uz SIA Baltijas cemping, reģistrācijas numurs 44103096745(Kempingu Klintis) norādīto tālruni, vēršoties tieši pie uzņēmuma darbinieka vai interneta vietnē.
1.2.Līguma noteikumi attiecas uz rezervācijām individuāliem klientiem (turpmāk – klients).
1.3.Vienā rezervācijā klientam var iekļaut tikai katram pakalpojumam norādīto atļauto maksimālo personu skaitu.

1.4.Ja rezervācija tiek veikta interneta vietnē, klients nevar veikt visu Kempinga Klintis kempingā pieejamo pakalpojumu rezervāciju kopā, klients rezervē tikai to, konkrēto pakalpojumu, izvēlētā apjomā, uz noteiktu termiņu, kuru klients skaidri ir izvēlējies/atlasījis.
1.5.Šie noteikumi neattiecas uz tādu pakalpojumu rezervācijām un/vai pasākumiem, ko organizē trešās personas, kā arī uz publiskiem pasākumiem.
1.6.Pakalpojumu var rezervēt un apmaksāt:
1.6.1.vēršoties personīgi pie SIA Baltijas cemping(Kempinga Klintis) darbinieka klātienē;
1.6.2.zvanot uz SIA Baltijas cemping(Kempinga Klintis) norādīto tālruņa numuru un vienojoties telefona sarunā par rezervēšanu un apmaksas kārtību un nosacījumiem;
1.6.3.izmantojot Kempinga Klintis interneta vietni.
1.7.Klients, veikto rezervāciju un pakalpojumu pirkumu var mainīt un atcelt, ievērojot tikai līgumā noteiktos termiņu un kārtību.
1.8.Rezervācijas un pakalpojumu pirkumus nevar mainīt vai atcelt interneta vietnē.

 

2.REZERVĀCIJAS APMAKSA
2.1.Veicot pakalpojumu rezervāciju vai pērkot pakalpojumu SIA Baltijas cemping(Kempinga Klintis) interneta vietnē, maksājums par rezervāciju jāveic 10 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas un saņemšanas brīža.
2.2.Pirms pakalpojuma apmaksas veikšanas klients apliecina, ka ir pārbaudījis rezervācijā norādītos datus un iepazinies ar SIA Baltijas cemping(Kempinga Klintis) iekšējiem kārtības noteikumiem, ir izlasījis, piekrīt un viņam ir skaidri saprotami Distances līguma noteikumi.
2.3.Ja klients apmaksai klātienē izmanto kredītkarti, reģistrācijas laikā SIA Baltijas cemping(Kempinga Klintis) darbiniekam ir tiesības Jums pieprasīt uzrādīt kredītkarti un personas apliecinošu dokumentu. Gadījumā, ja Jūs neesat kredītkartes īpašnieks un ja kredītkartes īpašnieks neapstiprina maksājumu un savu identitāti, reģistrācijas laikā Jums ir jāveic apmaksa par pakalpojumu, izmantojot citus apmaksas līdzekļus.
2.4.Ja pakalpojums tiek rezervēts, vēršoties pie Kempinga Klintis darbinieka vai zvanot uz Kempinga Klintis norādīto tālruņa numuru, apmaksu var veikt šādi:
2.4.1.ja rezervācija tiek veikta vairāk nekā 28 dienas pirms pakalpojuma rezervēšanas datuma, rezervācijas apmaksa jāveic 10 dienu laikā pēc rezervācijas veikšanas;

2.4.2.ja rezervācija tiek veikta 28 līdz 14 dienas pirms pakalpojuma rezervēšanas datuma, rezervācijas apmaksa jāveic ne vēlāk, kā 14 dienas pirms pakalpojuma rezervēšanas datuma;
2.4.3.ja rezervācija tiek veikta 13 dienas pirms pakalpojuma rezervēšanas datuma vai vēlāk, apmaksa jāveic uzreiz, rezervācijas izdarīšanas dienā.

3.REZERVĀCIJAS VAI PAKALPOJUMA PIRKUMA MAIŅA
3.1. SIA Baltijas cemping (Kempingam Klintis) ir pienākums veikt jau rezervēta un, vai apmaksāta pakalpojuma maiņu, šādu iespēju SIA Baltijas cemping(Kempings Klintis) nodrošina gadījumos, ja faktiski šāda maiņa vai papildus pakalpojuma iegāde ir iespējama.
3.2.Klienta rezervēto un vēl neapmaksāto pakalpojumu klients var mainīt, tikai vienojoties par to ar SIA Baltijas cemping(Kempinga Klintis) darbinieku, sazinoties ar SIA Baltijas cemping(Kempinga Klintis) pa
noradīto tālruni.
3.3.Rezervācijā norādīto personas datu maiņa (vārds, uzvārds) nav uzskatāma par rezervācijas maiņu, taču klienta pienākums ir savlaicīgi pirms rezervēšanas datuma informēt SIA Baltijas cemping(Kempingu Klintis) par personas (klienta), kas plāno saņemt pakalpojumu, vārda un uzvārda maiņu.
3.4.Par rezervācijas maiņu klients neveic samaksu. Ja rezervācijas maiņas rezultātā mainās jau rezervētā pakalpojumu cena, sākotnēji apmaksāto pakalpojumu un mainīto pakalpojumu cenu starpību klients samaksā SIA Baltijas cemping(Kempingam Klintis) tādā pašā kārtībā, kā veicot rezervācijas apmaksu vai ierodoties Kempingā Klintis uz vietas.
3.5.Ja rezervācija tiek mainīta līdz 7 dienām pirms rezervētā pakalpojuma datuma, līgumsodu nepiemēro.
3.6.Ja rezervācija tiek mainīta vai atcelta 7 vai mazāk dienas pirms rezervētā pakalpojuma datuma tad iemaksātā nauda atcelšanas gadījumā tiek ieturēta no personas, kas veikusi rezervāciju. Ja rezervācija tiek, mainīta tad iemaksātā priekšapmaksas summa tiek pārcelta.

4. REZERVĀCIJAS VAI PAKALPOJUMA PIRKUMA ATCELŠANA

4.1. Ja rezervācija netiek apmaksāta līdz līgumā noteiktajam termiņam, SIA Baltijas cemping ( Kempings Klintis) patur tiesības vienpersoniski atcelt klienta veikto rezervāciju, par šādu rezervācijas atcelšanu Kempingam Klintis nav pienākums informēt klientu.
4.2. Ja klients, līdz rezervētā pakalpojuma datumam un/vai laikam nav reģistrējies pie SIA Baltijas cemping (Kempinga Klintis) darbinieka, SIA Baltijas cemping (Kempings Klintis) atceļ visu rezervāciju, ja vien līdz rezervēšanas datumam un laikam nav atsūtīta Kempings Klintis e-pastā rakstiska informācija, kas ir iesūtīta ne vēlāk kā trīs dienas pirms rezervēšanas datuma. Iestājoties šādam gadījumam, ja klients ir veicis rezervētā pakalpojuma apmaksu, klients zaudē tiesības atprasīt par rezervēto pakalpojumu samaksāto naudu, un SIA Baltijas cemping(Kempingam Klintis) ir tiesības to paturēt un neatmaksāt klientam.
4.3. Klients var atcelt rezervāciju pirms rezervācijas datuma, par to rakstiski informējot SIA Baltijas cemping(Kempingu Klintis), nosūtot rakstisku paziņojumu, elektroniski uz e-pastu, norādot šādu informāciju:

– personas vārds, uzvārds, kurš veicis rezervāciju;
– rezervētais pakalpojums, tā laiks un datums;
– informāciju, par vēlmi atcelt rezervāciju.

4.4. Ja tiek atcelta SIA Baltijas cemping (Kempinga Klintis) pakalpojuma rezervācija atkarībā no rezervētā pakalpojuma SIA Baltijas cemping (Kempingam Klintis) ir tiesības piemērot līgumsodu, ko aprēķina saskaņā ar šiem noteikumiem.
4.5. Ja tiek atcelta kempinga mājas rezervāciju, SIA Baltijas cemping (Kempinga Klintis) piemēro šādu līgumsodu:
4.5.1. ja rezervācija tiek atcelta 7 dienas vai vairāk dienas pirms rezervācijas datuma, tad klientam līgumsods netiek piemērots;
4.5.2. ja rezervācija tiek atcelta mazāk nekā 7 dienas pirms rezervētā pakalpojuma datuma, piemēro līgumsodu priekšapmaksas rēķina apmērā.
4.6. Ja tiek atcelta galda gar jūru vai galda ar nojumi rezervācija, SIA Baltijas cemping(Kempinga Klintis) piemēro šādu līgumsodu:
4.6.1. ja rezervācija tiek atcelta 7 dienas pirms rezervācijas datuma, tad klientam līgumsods netiek piemērots;
4.6.2. ja rezervācija tiek atcelta mazāk nekā 7 dienas pirms rezervētā pakalpojuma datuma, tad piemēro līgumsodu priekšapmaksas rēķina apmērā.
4.7. Ja rezervācija vai pakalpojuma pirkums tiek atcelti, cena, no kuras atskaitīts līgumsods, tiek atmaksāta klientam, pārskaitot attiecīgo summu uz to pašu bankas kontu, no kura rezervācija vai iegādātais pakalpojums apmaksāts. SIA Baltijas cemping(Kempingam Klintis), veicot naudas atmaksu klientam, ir tiesības ieturēt no klienta par veikto rezervāciju samaksātās summas, naudas summu, kas samaksāta bankas komisijās, par bankas maksājumu apstrādi un veikšanu.
4.8. Klienta neierašanās gadījumā ir attaisnojama un līgumsods netiek piemērots vienīgi gadījumos, kad tā notikusi nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Šādu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās klientam ir jāpierāda. SIA Baltijas cemping(Kempings Klintis) izvērtē attiecīgos nepārvaramas varas apstākļus un jebkādus pierādījumus, kas iesniegti saistībā ar šiem apstākļiem. Ja tiek pierādīts, ka iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, Kempings Klintis atmaksā naudas summu, kas samaksāta par rezervāciju.

bottom of page